OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKA (PEP)

White Berg TFI SA. jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML).


W związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa każda instytucja obowiązana  jest zobowiązana do ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ( tzw. PEP).


Zgodnie z ustawą AML osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby fizyczne, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
członków organów zarządzających partii politycznych,
c. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
d. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
e. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
f. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
g.dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
h. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
i. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;


Od 31 października 2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA


Instytucje obowiązane w przypadku nawiązania stosunków gospodarczych z osobą będącą PEP-em nie tylko stosują wobec niej środki bezpieczeństwa finansowego, ale również podejmują następujące działania:
a. uzyskują akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
b. stosują odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych;
c. intensyfikują stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta.


Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.


W myśl ustawy AML osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:
a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania fak-tycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
Przez członków rodziny osób zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się
a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspól-nym pożyciu,
c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

W celu wykonania powyższych obowiązków White Berg TFI S.A. przyjmuje od klienta oświadczenie w formie pisemnej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W związku z powyższym przed złożeniem oświadczenia prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.