Przetwarzanie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwane RODO. 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Poniższa informacja dotyczy osób fizycznych będących:

 • uczestnikami funduszy zarządzanych przez White Berg TFI S.A.,
 • pełnomocnikami uczestników funduszy zarządzanych przez White Berg TFI S.A.,
 • reprezentantami klientów White Berg TFI S.A. oraz uczestników funduszy innych niż osoby fizyczne (czyli reprezentantów osób prawnych lub podmiotów i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej),
 • podmiotami, które złożyły zapis na certyfikaty inwestycyjne.

Lista zarządzanych przez White Berg TFI S.A. (dalej: TFI) funduszy jest dostępna: www.whitebergtfi.pl

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych White Berg TFI S.A. (dalej: TFI) informuje, iż osoby przekazujące TFI dane osobowe osób fizycznych w jakiejkolwiek formie (tradycyjnej i/lub elektronicznej) muszą być świadome, iż TFI będzie przetwarzało te dane w celu poprawnej i rzetelnej realizacji celu w jakim zostały przekazane, stosując wobec nich zasady przetwarzania danych osobowych w White Berg TFI S.A. zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Czym jest RODO?
  RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które m.in. wprowadza nowe uprawnienia dla Klientów oraz nakłada na administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, obowiązek informowania Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 2. Dlaczego TFI przetwarza moje dane osobowe?
  TFI przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, na przykład wykonywać obowiązki wynikające ze statutu funduszu inwestycyjnego prowadzić ewidencję uczestników funduszu, jak również aby dokonywać czynności informacyjnych o swojej działalności.
 3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
  Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym udzielonymi zgodami marketingowymi.
 4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  • White Berg TFI S.A., zwane TFI – w odniesieniu do uczestników Funduszy (zarządzanych przez TFI - dalej „Fundusz”), którzy zostali wpisani do ewidencji uczestników prowadzonych przez TFI (ewidencje są prowadzone dla certyfikatów wyemitowanych przed 01 lipca 2019r.)
  • Fundusz – w odniesieniu do uczestników i byłych uczestników funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI (dalej „Fundusz”), w zakresie realizacji praw wynikających z uczestnictwa, oraz obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Fundusz.  Lista funduszy zarządzanych przez TFI dostępna jest na wskazanej poniżej stronie internetowej, w zakładce „Fundusze”.
   TFI odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych TFI pod adresem poczty elektronicznej iodo@whitebergtfi.pl lub na adres korespondencyjny TFI: White Berg TFI S.A. ul.Sienna 75, 00-833 Warszawa (z dopiskiem RODO).
 5. W jakim celu TFI przetwarza moje dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez TFI w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania wpisu do ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością TFI, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TFI i zarządzanych przez TFI funduszach inwestycyjnych , dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu oferowania produktów i usług,
  • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • wewnętrznych celów administracyjnych TFI, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego w TFI
  • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 6. Jakie rodzaje i kategorie danych osobowych przetwarza TFI?
  TFI przetwarza dane związane z:
  • identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta (uczestnika funduszu inwestycyjnego),
  • dane dotyczące zmian własnościowych certyfikatów inwestycyjnych fiz,
  • dane finansowe związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym,
  • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
 7. Kto jest odbiorcą moich danych?
  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym TFI powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 8. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez TFI?
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez TFI) oraz po zakończeniu umowy (umorzeniu Państwa certyfikatów inwestycyjnych) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TFI, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług TFI po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
 10. Jakie uprawnienia mi przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez TFI danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 11. Do kogo mogę wnieść skargę?
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy (uzyskania statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego) jest niezbędne.
 13. Skąd TFI ma moje dane osobowe?
  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski o wpis do ewidencji uczestników, formularze zapisów na certyfikaty inwestycyjne oraz umowy zawarte z TFI, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas TFI ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
 14. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
 15. Zgoda marketingowa – co to oznacza?
  Na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych będziemy kontaktowali się z Tobą w celu przedstawienia działalności TFI, oferowanych usług i produktów.
  W zależności od zakresu udzielonej zgody kontakt nastąpi telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  Zgodę taką możesz wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych 

Klient TFI jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a TFI zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do TFI w każdej chwili (poczynając od 25 maja 2018r.).

 1. TFI rozpatruje wniosek złożony przez Klienta TFI lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych TFI poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych TFI niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez TFI dostępnego na stronie internetowej TFI oraz w siedzibie TFI. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez TFI żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez TFI. Informacja o procedurze zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej TFI.
 5. Inspektor ochrony danych TFI udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta do kontaktu.
 6. TFI nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, TFI może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 7. Właściwym dla TFI organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych TFI p. Konradem Sadziakiem pod adresem e-mail: iodo@whitebergtfi.pl

 

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. 


Pobierz wniosek: 

Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)