Nota Prawna

Wszelkie informacje zamieszczone w powyższym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.


White Berg TFI S.A. dołożyło starań, by przedstawione informacje były rzetelne, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd zaprezentowanego materiału może zostać zmieniona bez uprzedzenia.


Fundusze zarządzane przez White Berg TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Organem sprawującym nadzór nad White Berg TFI S.A. oraz funduszami zarządzanymi przez White Berg TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

White Berg TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 75, jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000273227, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy wynosi 3. 050.000,00 złotych i został opłacony w całości. NIP 206-000-05-88, REGON 240520950.

 

Zasady Ładu Koropracyjnego