White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ADRES
SIEDZIBY

ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center),

00- 833 Warszawa

Telefon: (48) 794 798 888

Telefon: (33) 812 84 94


E-mail: tfi@whitebergtfi.pl

DANE
REJESTROWE

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł (opłacony w całości).

 

KRS: 0000273227 | NIP: 2060000588 | REGON: 240520950