INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz sekurytyzacyjny inwestujący w portfele wierzytelności oferowane głównie przez banki. Obsługą portfela Funduszu zajmuje się Pragma Inkaso S.A. posiadająca stosowne zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Fundusz nie planuje dokonywania nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych.  

 

WIĘCEJ INFORMACJI